Thì Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì hoàn thành tiếp diễn mô tả các hành động lặp lại trong một khoảng thời gian trong quá khứ, đang được tiếp tục trong hiện tại, and/or sẽ tiếp tục trong tương lai.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cho bạn biết về một hành động liên tục đã được bắt đầu trong quá khứ và đã hoàn thành ở một số điểm trong quá khứ; tuy nhiên, có một số hành động liên quan đến thời điểm hiện tại. Sử dụng have/has + been + ing.

ngữ pháp tiếng anh

  • It has been raining, and the street is still wet.
  • I have been running, and I am still tired.
  • She has been practicing the piano, and she is much better now.

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả quá trình xảy  ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.Sử dụng had + been + ing.

  • It had been raining, and the street was still wet.
  • I had been running, and I was still tired.
  • She had been practicing the piano, and she had gotten much better.

Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới 1 thời điểm trong tương lai.Sử dụng will + have + been + ing.

  • By tonight, it will have been raining several hours, and the street will be very wet.
  • By next summer, I will have been running for almost a year, and I will be fit and healthy.
  • By the time of the concert, she will have been practicing the piano for several months, and she will be much better.

 

Xem Bài Tiếp =>>> Danh Động Từ

 

[Quiz 12.1]

Chọn câu không chính xác từ những câu sau.

1)I have been sleeping all day today.
2)They will have been walking for almost an hour by the time they arrive at their destination.
3)She have been eating a lot recently.

XEM CÂU TRẢ LỜI

[12.1]
3) have -> has

[collapse]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *