Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: So Sánh

Tính từ so sánh,so sánh hai điều. Tính từ so sánh hơn nhất so sánh hơn hai điều

Trong ngữ pháp tiếng anh cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất là một trong những cấu trúc câu được sử dụng rất phổ biến. Không chỉ trong giao tiếp mà trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn gây được ấn tượng với người đối diện về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình.

Thông thường, các tính từ trong ngữ pháp tiếng anh chỉ chứa một âm tiết hoặc kết thúc bằng ‘y’ sử dụng ‘er’ để tạo thành các so sánh và ‘est’ để tạo thành từ bậc nhất. Đối với các tính từ kết thúc bằng y, thay đổi ‘y’ thành ‘i’ trước khi thêm ‘er’ hoặc ‘est’.

Ngữ Pháp Tiếng Anh

 • old – older – oldest
 • young – younger – youngest
 • pretty – prettier – prettiest
 • long – longer – longest
 • short – shorter – shortest
 • bright – brighter – brightest
 • close – closer – closest
 • happy – happier – happiest

Các tính từ có hai hoặc nhiều âm tiết không thay đổi mà thay vào đó thêm “more” để tạo thành các so sánh và “most” là hình thành từ hơn nhất.

 • respectable – more respectable – most respectable
 • beautiful – more beautiful – most beautiful
 • preferable – more preferable – most preferable
 • hardworking – more hardworking – most hardworking

Một số tính từ có các hình thức so sánh và văn bản khác nhau.

 • good – better – best
 • bad – worse – worst
 • little – less – least
 • much (many) – more – most
 • far – further – furthest

Từ “than” xuất hiện trong các câu so sánh.

 • Amy is smarter than Betty.
 • Chad is stronger than Dan.
 • Greg is more diligent than his brother.
 • I have more apples than he.
 • She likes him more than me.

So sánh hơn nhất thường kèm theo từ “the”.

 • Tom is the oldest man in town.
 • Paul is the tallest boy in the neighborhood.
 • That shade of blue is the most beautiful color.
 • This is the longest song that I have ever heard.

 

Xem Bài Tiếp =>>> Phó Từ

 

[Quiz 8.1]

Viết một hình thức so sánh hay tối ưu thích hợp của từ “cold” trong mỗi khoảng trắng.

Yesterday was a cold day. Today is                      than yesterday. Tomorrow will be the                      day yet.

[Quiz 8.2]

Câu nào sau đây không chính xác?

1)Mary is shorter than Jane.
2)The moon is more closer to the earth than the sun.
3)I have the best score on the exam.

[Quiz 8.3]

Điền vào chỗ trống.

1)My friend has a pretty purse, but I have a                      one.
2)The                      weather is yet to come!
3)Today’s sunshine is                      beautiful than yesterday’s.

XEM CÂU TRẢ LỜI

[8.1]
colder, coldest
[8.2]
2
[8.3]
prettier, best, more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *