Phó Từ Trong Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh

Các phó từ trong ngữ pháp tiếng anh chỉnh sửa một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ.Những dạng phó từ khác nhau thường có vị trí thông dụng nhất định và xu hướng của chúng sẽ được giải thích dưới đây. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ vì vậy hãy coi đây là một chỉ dẫn căn bản.

ngữ pháp tiếng anh

Một phó từ cho biết thêm về một động từ trong câu.

 • The fire engine runs fast.
 • Listen to his speech carefully.
 • I browse the web frequently.
 • It rained hard.

Một phó từ mô tả thêm về một tính từ trong câu.

 • The news is very surprising!
 • The coffee is extremely hot, so be careful.
 • Nature is really amazing!

=>> Xem lại bài học về tính từ.

Một phó từ biến đổi một trạng từ trong câu.

 • It rains very hard.
 • Computers run much faster these days.
 • I clean my room less frequently because I am busy.

Thông thường, tính từ có thể được thay đổi thành phó từ bằng cách thêm ‘ly’.

 • slow – slowly
 • quick – quickly
 • comfortable – comfortably
 • loud – loudly
 • clear – clearly

Để thay đổi các tính từ kết thúc bằng ‘y’ thành phó từ, thay đổi ‘y’ thành ‘i’ và thêm ‘ly’.

 • happy – happily
 • easy – easily

 

Xem Bài Tiếp =>>> Hiện Tại Đơn

 

[Câu đố 9.1]

Chọn đúng mẫu từ trong các câu sau.

1)I spoke to you (careful, carefully) last time.
2)We talked about it (clear, clearly).
3)I sat on the (comfortable, comfortably) sofa.
4)My dog runs very (fast, faster).
5)Let’s install the new program (quick, quickly).

XEM CÂU TRẢ LỜI

[9.1]
1) carefully
2) clearly
3) comfortable
4) fast
5) quickly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *