Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản: Thán Từ

Thán từ là một từ diễn tả một số cảm xúc. Nó có thể được sử dụng làm từ bổ sung. Thán từ không có chức năng ngữ pháp trong câu và không liên quan đến các phần khác của

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ “With,” “Over,” and “By”

Giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản luôn là vấn đề thắc mắc của khá nhiều bạn. Bởi vì đôi khi chúng ta không biết trong trường hợp nào cần sử dụng giới từ nào. Sau đây chúng

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ “Of,” “To,” and “For”

Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ và ngữ pháp tiếng

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ “On,” “At,” and “In”

Một giới từ là một từ liên kết một danh từ, đại từ, hoặc cụm danh từ với một phần nào đó của câu.Giới từ có thể rất khó khăn cho người học ngữ pháp tiếng Anh. Không có quy

Trợ Động Từ “Can/Could” and “May/Might/Must”

Các động từ can, could, may, might, and must. Chúng chỉ được dùng làm trợ động từ và luôn cần một động từ chính để làm theo.Vậy chúng ta cùng xem cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh của những từ trên được dùng

Trợ Động Từ “Will/Would” and “Shall/Should”

Các động từ will, would, shall, should. Chúng chỉ được dùng làm trợ động từ và luôn cần một động từ chính để làm theo.Vậy chúng ta cùng xem cấu trúc ngữ pháp của những từ trên được dùng như

Trợ Động Từ “Be,” “Do,” “Have”

Trợ động từ (auxiliary verbs) là các các từ được theo sau bởi một động từ khác để tạo thành một câu hỏi, câu phủ định, hoặc thể bị động. Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh có 12 trợ động từ

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

Câu bị động là phần ngữ pháp tiếng anh tương đối quan trọng và phức tạp trong kiến thức thi Đại học tiếng Anh nếu. Tuy nhiên, một khi đã nắm rõ quy tắc trong phần ngữ pháp này thì việc chuyển đổi từ câu

Động Từ Nguyên Mẫu P2

Thông thường, một động từ nguyên mẫu(ĐTNM) được sử dụng với chủ đề đó. Cấu trúc câu là “It is                     + ĐTNM…” Nó dùng để chỉ infinitive. Cụm từ này được sử dụng trong nhiều cách. It is time to do math. It

Động Từ Nguyên Mẫu P1

Động từ ở dạng nguyên mẫu là cấu trúc cơ bản nhất của động từ. Trong Ngữ pháp tiếng Anh, khi chúng dùng một động từ nguyên mẫu chúng ta thường khi đề cập tới động từ nguyên mẫu hiện