Động Từ Bất Quy Tắc Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Động từ bất quy tắc tạo thành phân từ quá khứ và quá khứ bằng cách thêm vào ed (d).

Động Từ Gốc Quá Khứ Phân Từ Quá Khứ
learn learned learned
study studied studied
cook cooked cooked
solve solved solved
ask asked asked
watch watched watched
listen listened listened

Động từ bất quy tắc không có quy tắc xác định, nhưng có một vài mẫu.

Động Từ Gốc Quá Khứ Phân Từ Quá Khứ
grow grew grown
know knew known
begin began begun
draw drew drawn
drive drove driven
fly flew flown
give gave given
speak spoke spoken
swim swam swum
go went gone
take took taken
find found found
spend spent spent
teach taught taught
pay paid paid
feel felt felt
buy bought bought
meet met met
have had had
feed fed fed
keep kept kept
cut cut cut
hit hit hit
set set set
shut shut shut
fit fit fit

[Quiz 13.1]

Tìm các mẫu phân từ quá khứ và quá khứ trong các động từ sau:

bring
drink
think
tell
eat
make
beat

XEM CÂU TRẢ LỜI

[13.1]
brought – brought
drank – drunk
thought – thought
told – told
ate – eaten
made – made
beat – beaten

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *