Danh Từ Sở Hữu Trong Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh

Từ khi còn nhỏ các bạn có thường nói: “Chiếc xe này của ba tôi “, “ Cái vườn này của mẹ tôi”. Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản có thể diễn đạt bằng hai cách:

 • Sử dụng of cho danh từ sở hữu: The car of my father ( chiếc xe này của ba tôi ); The garden of my mother ( cái vườn này của mẹ tôi )
 • Sử dụng ‘S để chỉ sở hữu: My father’s car; My mother’s garden

Danh từ sở hữu là danh từ để chỉ về việc sở hữu những đồ vật, nhà cửa, đất đai, khu vườn….

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh danh từ sở hữu được sử dụng để chỉ quyền sở hữu

Các danh từ sở hữu thường được hình thành bằng cách thêm một dấu nháy (‘) và s.

 • John’s book
 • Kerry’s car
 • Grandma’s mirror

Khi một danh từ là số nhiều và kết thúc bằng s, chỉ cần thêm một dấu nháy (‘).

 • The kids’ toys
 • My parents’ house
 • The teachers’ lounge

Nếu hai người có một điều, hãy thêm dấu phân cách và chỉ cho người thứ hai.

 • John and Mary’s new house
 • David and Sue’s wedding
 • Tom and Doug’s car

Nếu hai người sở hữu những thứ riêng biệt, hãy thêm dấu phân cách và s cho mỗi người.

 • Susan’s and Beth’s books
 • Jean’s and Dan’s pants
 • Ben’s and Jim’s offices

 

Xem Bài Tiếp =>>> Đại Từ

 

[Quiz 3.1]

Câu nào dưới đây không đúng?

1)Dr. Hunts has a new computer.
2)Dr. Hunts’s new computer is working well.
3)Dr. Hunts’ computer is new.

XEM CÂU TRẢ LỜI

Both 2 and 3 are the correct answers. In your writing, you should be consistent. If you choose to leave the final ‘s’ out, then leave it out throughout your writing.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *