Danh Động Từ, Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh động từ (gerund)  là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ , tân ngữ hoặc bổ ngữ hoặc dùng sau đại từ sở hữu làm chức năng tân ngữ .Chúng ta cùng tìm hiểu hướng dẫn và cách dùng của nó với ngữ pháp tiếng anh cơ bản nhé.

Mọi người xem ví dụ sau đây nhé:

1. Reading newspaper, I hear a big noise.(Đang đọc báo, tôi nghe một tiếng ồn lớn.)

2. Reading newspaper everyday can know much information. (Đọc báo hàng ngày có thể biết nhiều thông tin.)

Một danh động từ hoạt động như một danh từ trong câu.

 • Seeing is believing.
 • Running a marathon is not an easy thing to do.
 • Watching TV is sometimes harmful.
 • Eating is always fun.
 • My hobby is painting.
 • She loves babysitting her sister.
 • I like listening to music.
 • I wasted all my afternoon by taking a nap.
 • I am afraid of singing a song on a stage.

ngữ pháp tiếng anh

Thông thường, một danh từ hoặc đại danh từ sở hữu xuất hiện trước khi một danh động từ.

 • I hope that you don’t mind my using your pen.
 • Don’t be mad about my leaving early.
 • I don’t want you misunderstanding.
 • You will be amazed by my writing.

 

Xem Bài Tiếp =>>> Động Từ Nguyên Mẫu P1

 

[Quiz 14.1]

Điền vào chỗ trống.

1)I enjoy                      (draw) as a hobby.
2)She likes                      (buy) clothes.
3)Children are fond of                      (play) with water.
4)                     (dance) is my favorite thing to do.
5)I am upset at his                      (break) the rule.

XEM CÂU TRẢ LỜI

[14.1]
1) drawing
2) buying
3) playing
4) Dancing
5) breaking

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *