Đại Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Đại từ là một trong những phần ngữ pháp tiếng anh rất hay sử dụng trong khi học tiếng Anh. Đại từ là từ thay thế cho danh từ, tránh sự lặp lại danh từ trong ngữ pháp tiếng anh.

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ví dụ câu chuyện:

Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. Mary works with Mr. James and Mr. James’ son Tom. Mr. James and Mr. James’ son Tom are experts in biochemistry. Mary, Mr. James, and Tom researched and invented a drug for cancer treatment.

Nếu câu chuyện ở trên được viết bằng đại từ:

Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. She works with Mr. James and his son Tom. He and his son Tom are experts in biochemistry. Theyresearched and invented a drug for cancer treatment.

Đại từ nhân xưng

Đại từ cá nhân chỉ một người:

  • I go to school.
  • You are a student.
  • They are Koreans.
  • He works here.
  • We gave her food.

Từ ‘it’ đề cập đến một đối tượng:

  • I drank it.
  • It is big.
  • They cut it into halves.

Ghi nhớ các đại từ cá nhân:

First Second Third
Male Female Neutral
Singular Subject I you he she it
Singular Object me you him her it
Singular Reflexive myself yourself himself herself itself
Plural Subject we you they
Plural Object us you them
Plural Reflexive ourselves yourselves themselves

 

Xem Bài Tiếp =>>> Động Từ ‘Be’

 

[Quiz 4.1]

Viết đại từ đúng trong mỗi khoảng trắng.

1)I ate an apple.                     was delicious.
2)You look tired.                     should rest.
3)She is a teacher. I gave                    a book.
4)They are my friends. I like                     very much.
5)He saw the movie.                     was fun.

XEM CÂU TRẢ LỜI

[4.0] 1) it 2) you 3) her 4) them 5) it

One Response to Đại Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *