Bài Tập Dạng Viết Lại Câu Sao Không Đổi

Các dạng chính của bài tập theo dạng:
1. Biến đổi thời thì của câu Chủ yếu: chuyển từ thì QKĐ khác sang thì HTHT
1.1. S + began / started + to V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started to V/ Ving: bắt đầu làm gì)
=> S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

Ví dụ: I started learning English 5 years ago.
à I have learned English for 5 years.

1.2. S + last + V (past) + time + ago: Lần cuối cùng làm gì

=> S + have/ has + not + PII+ for + time
=> It’s + time + since + S + last + V (past). => The last time + S + V (past) + was + time + ago.
Ví dụ: I last met John 10 months ago.
à I haven’t met John for 10 months.
à It’s 10 months since I last met John.
à The last time I met John was 10 months ago.

 

1.3. This is the first time + S + have/has + PII: Lần đầu làm gì

=> S +have/ has + never + PII + before

=> S+ have/ has not + PII + before
Ví dụ: This is the first time I have played this sport.
à I have never played this sport before.
à I have not played this sport before.

1.4. This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+PII => S + have/ has + never + PII + such a/an + ADJ+ N => S + have/ has never + PII + a more + ADJ + N than this
Ví dụ: That is the most interesting story she have read.
à She has never read such an interesting story.
à She has never read a more interesting story than that.

 

 1. Sử dụng cấu trúc đảo ngữ 2.1. Hardly + had + S + PII + when + S + V (past) = No sooner + had + S + PII + than + S + V (past)
  Ví dụ: It rained heavily right after he went out.
  à Hardy had he gone out when it rained heavily.
  à No sooner had he gone out than it rained heavily.

2.2. No longer + đảo ngữ = no more + V
Ví dụ: No longer does he smoke.
à He no more smokes.

2.3. At no time + đảo ngữ = never V
Ví dụ: Jame never visits his grandfather.
à At no time does Jame visit his grandfather.

2.4. Not only + đảo ngữ + but + S + also + V…
Ví dụ: She not only does all the housework but also runs a successful company.
à Not only does she do all the housework but she also runs a successful company.

 1. Sử dụng thể gián tiếp 3.1. Câu gián tiếp với dạng câu hỏi
  Ví dụ: “What time do you get up?”, she said to me.
  à She asked me what time I got up.

 

3.2. Câu trần thuật
Ví dụ: “I will go to Japan next months.”, he said.
à He said that he would go to Japan the next month.

 1. Sử dụng giả định thức

4.1. “Wish” sentence:

 1. a) Wish + to do/ wish somebody something/ wish somebody to do something
  Ví dụ: – I wish to pass the entrance exam – I wish you happy birthday – I wish you to become a good teacher
 2. b) Wish (that) + S + simple past: thể hiện sự nuối tiếc trong hiện tại, điều không có thật ở hiện tại
  Ví dụ: – I wish I had a car (The fact that I don’t have a car)
 3. c) Wish (that) + S + past perfect: thể hiện sự nuối tiếc trong quá khứ
  Ví dụ: – I wish I hadn’t spent so much money (The fact that I spent so much money) d) S1 + wish (that) + S2 + would do something: phàn nàn hoặc muốn thay đổi tình huống hiện tại
  Ví dụ:
  – I wish they would stop making noise.

 

4.2. “If only” sentence:

 1. a) if only + simple tense/future tense: diễn tả hi vọng trong tương lai
  Ví dụ: – If only he comes in time = we hope he will come in time – If only he will listen to her = we hope he will be willing to listen to her.
 2. b) If only + simple past: thể hiện sự nuối tiếc trong hiện tại, điều không có thật ở hiện tại
 3. c) If only + past perfect: thể hiện sự nuối tiếc trong quá khứ
 4. d) If only + S + would do something: phàn nàn hoặc muốn thay đổi tình huống hiện tại

4.3. “As if/ as though” sentence:

 1. a) As if/as though + simple past: diễn đạt hành động không có thật ở hiện tại

Eg: It’s very cold today. It looks as if/as though it were autumn now (The fact that it’s summer now)

 1. b) As if/as though + past perfect: diễn đạt hành động không có thật ở quá khứ

Eg: The whole were seriously damaged. It looks as if/as though it had been destroyed by bombs (The fact that it was destroyed by earthquake)

 1. c) As if/as though + present tense: diễn đạt hành động có thật

Eg : He appears running from a fierce dog -> It looks as if he is running from a fierce dog.
4.4. S1 + would rather + S2 did something = Đề nghị ai đó một cách lịch sự ở hiện tại. Eg: A: Would you mind if I smoke?

B: I would rather you didn’t smoke.

 

4.6. Các tính từ, động từ, danh từ đòi hỏi theo sau nó phải ở dạng giả định, trong câu bắt buộc phải có
THAT và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể không TO

 1. a) Các tính từ giả định: – advised, necessary, recommended, important, obligatory, required, imperative, mandatory, essential, vital, urgent, proposed, suggested.
  Ví dụ: – It is necessary that he FIND the books

– It has been propose that we CHANGE the topic

– It is essential that every child HAVE the same educational opportunities.
b) Các động từ giả định: – ask, command, decree, demand, insist, propose, request, require, recommend, stipulate, suggest, urge.
Ví dụ: – The doctor suggested that she give up smoking. – The student advisor recommended that she study more English before enrolling at the university.

 1. Sử dụng dạng bị động

5.1. Dạng bị động thông thường
Ví dụ: He bought this car last year.
à This car was bought last year.

5.2. Dạng bị động với các động từ tường thuật
Ví dụ: People said that Martin was the richest person in the village.
à Martin was said to be the richest person in the village.

 1. Sử dụng mệnh đề quan hệ

6.1. Nối các câu sử dụng đại từ quan hệ
Ví dụ: The boy broke the window. He is one of my friends.
à The boy who broke the window is one of my friends.

6.2. Dạng rút gọn bằng HTPT và QKPT
Ví dụ: The man who teached me Spanish is Mai’s father.
à The man teaching me Spanish is Mai’s father.

 1. Một số cấu trúc thông dụng khác
  7.1. S + be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: Quá….để cho ai làm gì…
  Ví dụ: The table was too heavy for him to carry.
  7.2. S + be/V + so + adj/ adv + that + S + V + O: Quá… đến nỗi mà…
  Ví dụ: The weather was so bad that we couldn’t go to the movie.

7.3. It + be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V + O: Quá… đến nỗi mà…
Ví dụ: He is such a generous person that he gave most of his money for charity.
7.4. S + be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : Đủ… cho ai đó làm gì…
Chúng ta thường lấy ADJ đối nghĩa của ADJ cho sẵn trong câu “too” để dùng tạo câu mới.
Ví dụ: The table was not light enough for him to carry.
7.5. It’s adj (for Sb) to do sth: Ai đó làm gì như thế nào? => Doing sth be ADJ (for sb) => S find Ving/ it/ N + ADJ to do sth
Ví dụ: It’s important for him to attend the Englis classes.
à Attending the English classes is important to him.
à He finds the English classses important to attend.

7.6. S + should/ ought to/ had better + V
Or If I were you,…
=> It’s time for sb to do sth
=> It’s (high/ about) time S + did sth. (thể hiện sự phàn nàn, chê trách “sao tới bây giờ mà vẫn chưa làm?”)
Ví dụ: We should do something about the environment pollution.
à It’s time for us to do something about the environment pollution.
à It’s high time we did something about the environment pollution. 7.7. In my opinion = As far as I am concerned = I think
Ví dụ: I think the situation is now much more complicated.
à As far as I am concerned, the situation is now much more complicated.

 

 1. BÀI TẬP
  Exercise 1:
  1. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
 2. Was it not only cold but it also snowed a few days ago.
 3. It was not only cold but did it also snow a few days ago.
 4. Not only it was cold but did it also snow a few days ago.
 5. Not only was it cold but it also snowed a few days ago.
  2. John is devoted to his work.
 6. John spends all his time working.
 7. John is interested in his work.
 8. John dedicates himself for working.
 9. Working makes John find himself helpful.
  3. I would rather you wore something more formal to work.
  A. I’d prefer you wearing something more formal to work.
  B. I’d prefer you should wear something more formal to work.
  C. I’d prefer you to wear something more formal to work.
  D. I’d prefer you wear something more formal to work.
  4. He is three weeks behind with the rent.
  A. He owes three weeks’ rent.
 10. He hires this for three weeks.
 11. He will pay for the rent after three weeks.
 12. He will pay for the rent in three weeks.
  5. He is three weeks behind with the rent.
 13. He owes three weeks’ rent.
 14. He hires this for three weeks.
 15. He will pay for the rent after three weeks.
 16. He will pay for the rent in three weeks.
  6. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
 17. We bought two bicycles, of which neither worked well.
 18. We bought two bicycles which neither of worked well.
 19. We bought two bicycles neither of which worked well.
 20. We bought two bicycles, neither of which worked well.
  7. Nobody at all came to the meeting.
 21. Not many people came to the meeting.
 22. Not a single person came to the meeting.
 23. Only a few people came to the meeting.
 24. There was almost nobody at the meeting.
  8. Wealthy as they were, they were far from happy.
 25. Even if they were wealthy, they were not unhappy.
 26. They were not happy as they were wealthy.
 27. They were as wealthy as they were happy.
 28. Although they were wealthy, they were not happy.
  9. Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
 29. I disturbed the meeting because I said goodbye.
 30. The meeting was disturbed as I left saying goodbye.
 31. I would rather disturb the meeting than leave without saying goodbye.
 32. I left without saying goodbye as I didn’t want to disturb the meeting.
  10. “How long have you worked here?’’ he asked.
 33. He asked me how long I had worked there.
 34. He asked me for how long I had worked there.
 35. He asked me if I had worked there long.
 36. He asked me how long had I worked there.
  11. Jenny is so creative that we all can rely on her for original ideas.
 37. Creative as Jenny is, we can rely on her for original ideas.
 38. Being creative, we can all rely on Jenny for original ideas.
 39. So creative is Jenny that we all can rely on her for original ideas.
 40. Jenny is such creative girl that we all can rely on her for original ideas.
  12. In the class of twenty, Jack is the third best student.
 41. Jack is not as smart as most of the other students.
 42. The class has only three smart students.
 43. Two students in the class are smarter than Jack.
 44. No other students in the class is as smart as Jack.
  13. “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” said Adam.
 45. Adam suggested that Gavin should have his haircut.
  B. It was suggestible that Adam get Gavin’s haircut.
 46. Adam advised Gavin to cut his hair.
 47. Gavin was suggested to have a haircut.
  14. As far as I am concerned, you can do whatever you like.
 48. What you like is not as much as what I am concerned about.
 49. You can do what you like providing that it is not too far.
 50. I am concerned about what you like.
 51. In my opinion, you can do what you like
  15. Bill has no business going to Paris next December.
 52. Bill went to Paris in December.
 53. Bill shouldn’t go to Paris next December.
 54. Bill will open a business in Paris next December
 55. Bill runs a business in Paris next December.
  16. The referee brought the football game to a halt. He blew his whistle.
 56. The referee stopped playing football and blowing his whistle.
 57. The referee stopped the football game before he blew his whistle.
 58. Having stopped the football match, the referee blew his whistle.
 59. The referee brought the football game to a halt by blowing his whistle.
 60. The meeting was put off because of pressure of time.
 61. There was not enough time to hold the meeting.
 62. People wanted to get away, so the meeting began early.
 63. The meeting is planned to start in a short time.
 64. The meeting lasted much longer than usual.
  18. When they arrived the good seats were already taken.
 65. They didn’t get good seats because they arrived too late.
 66. They arrived late enough to get good seats.
 67. They had to stand for the whole show.
 68. We couldn’t get good seats although we arrived early.
  19. He is a successful man in his career. He possesses a large number of shares of the company.
 69. He becomes successful in his career by possessing a large number of shares of the company.
 70. Given the large number of shares of the company he possesses, he is successful in his career.
 71. Successful as he is in his career, shares of the company he possesses are modest.
 72. Given a large number of shares by the company he possesses, he is successful in his career.
  20. I am studying not only mathematics but also chemistry.
 73. Mathematics and chemistry are my favourite subjects.
 74. I like both mathematics and chemistry.
 75. I am studying both mathematics and chemistry.
 76. I am not studying mathematics but I am studying chemistry.
  21. There are many factors contributing to air pollution.
 77. Air pollution results in many consequences.
 78. Air pollution is contributing to these phenomena.
 79. Air pollution is the result of burning forests.
 80. Factors contributing to air pollution are numerous.
  22. I think I should have cooked more food. There’s nothing left now.
 81. I should not have cooked so much food.
 82. I regrets cooking too much food now.
 83. I did not cook much food and I think it is ok now.
 84. I did not cook much food and I think it was a mistake.
  23. You need not have washed the sheets. The hotel staff does the cleaning.
 85. It is good that you washed the sheets.
 86. It was not necessary to wash the sheets, even though you did.
 87. It was necessary to wash the sheets, but you did not do it.
 88. It was necessary to wash the sheets, and you did not do it.
  24. John Smith is a farmer. I bought his land.
 89. John Smith, who is a farmer, whose land I bought.
 90. John Smith, whose land I bought, is a farmer.
 91. John Smith, who is a farmer, bought his land.
 92. John Smith, whom I bought his land, is a farmer.
  25. What has happened? You look as if you have been in the wars.
 93. You look like an old soldier.
 94. You are wearing many medals.
 95. You look as though something unpleasant has happened to you.
 96. You look as though you have been fighting
  26. The agreement ended six-month negotiation. It was signed yesterday.
 97. The agreement which ends six-month negotiation was signed yesterday.
 98. The agreement which was signed yesterday lasted six months.
 99. The negotiation which lasted six months was signed yesterday.
 100. The agreement which was signed yesterday ended six-month negotiation.
  27. Marry loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.
  A. When Marry was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn’t sleep without it.
 101. When Marry was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep with it.
 102. When Marry was young, she loved her stuffed animal though she
 103. As Marry couldn’t sleep without her stuffed animal when she was young.
  28. You should have persuaded him to change his mind.
 104. You should persuade him to change his mind.
 105. You didn’t persuade him to change because of his mind.
 106. It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t.
 107. You persuaded him to change his mind but he didn’t listen
  29. We planned to walk round the lake but the heavy rain made this impossible.
 108. The heavy rain nearly prevented us from walking right round the lake.
 109. In spite of the heavy rain we managed to walk half way round the lake as planned.
 110. If it hadn’t rained so heavily, we would have walked right round the lake.
 111. We would have walked round the lake even if it had rained heavily.
  30. I can’t remember when I last saw him, but it’s certainly a long time ago.
 112. I’d like to forget how many years have passed since I last saw him.
 113. We’ve only met once and that was too long ago for me to remember him.
 114. I shall never forget meeting him even though it’s a long time ago.
 115. I only know it is ages since I saw him and I can’t remember when it was.
  31. The wedding took place last Friday. Only members of the family were invited.
 116. Only members of the family were invited to the wedding which took place last Friday.
 117. The wedding, where only members of the family were invited to, took place last Friday.
 118. The wedding took place last Friday, when only members of the family were invited.
 119. The wedding, which only members of the family were invited to, took place last Friday.
  32. They said that Paula had quit five jobs before working for us.
 120. They said that five jobs had been quit by Paula before working for us.
 121. Paula worked for us then she quit five other jobs.
 122. It was said that Paula had quit five jobs before working for us
 123. Paula said that she had quit five jobs before working for us.
  33. “You’re always making terrible mistakes”, said the teacher.
 124. The teacher complained about his student making terrible mistakes.
 125. The teacher made his students not always make terrible mistakes
 126. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.
 127. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.
  34. The student next to me kept chewing gum. That bothered me a lot.
 128. The student next to me kept chewing gum, that bothered me a lot.
 129. The student next to me kept chewing gum, which bothered me a lot.
 130. The student next to me kept chewing gum bothering me a lot.
 131. The student next to me kept chewing gum bothered me a lot.
  35. It was an interesting novel. I stayed up all night to finish it.
 132. I stayed up all night to finish the novel so it was interesting.
 133. So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it.
 134. Unless it were an interesting novel, I would not stay up all night to finish it.
 135. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.
  36. He was suspected to have stolen credit cards. The police have investigated him for days.
 136. He has been investigated for days, suspected to have stolen credit cards.
 137. Suspecting to have stolen credit cards, he has been investigated for days.
 138. Having suspected to have stolen credit cards, he has been investigated for days.
 139. Suspected to have stolen credit cards, he has been investigated for days.
  37. Transportation has been made much easier thanks to the invention of cars, but cars are the greatest contributor of air pollution.
 140. It is cars that are the greatest contributor of air pollution although the invention of cars has made transportation much easier.
 141. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution.
 142. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to contribute to the pollution of air.
 143. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution.
  38. Someone ought to have accompanied Jenifer to her house from the party.
 144. It would definitely be wrong to let Jenifer go home from the party on her own.
  B. When Jenifer left, she said she didn’t want anyone to accompany her.
  C. Jenifer shouldn’t have been allowed to leave the party and go home on her own.
 145. Someone offered to accompany Jenifer home from the party, but she refused.
  39. The purpose of any invention is to make our lives better, so good or bad, it depends on the way by which we use these inventions.
 146. We can use either good or bad inventions to make our lives better.
 147. Whether an invention is good or bad depends on the way by which we use it because the purpose of any invention is to make our lives better.
 148. The purpose of any invention, whether good or bad, is to make our lives better. This depends on the way by which we use these inventions.
 149. Good or bad as they are, all inventions have the same purpose: to make our lives better.
  40. It is acknowledged that Vietnam had a complete control over SARS from a very early stage of the epidemic.
 150. Vietnam is acknowledged to have completely controlled SARS from a very early stage of the epidemic.
 151. Vietnam is acknowledged to have controlled SARS from a very early stage of the epidemic.
 152. Vietnam was acknowledged to have had a complete control over SARS from a very early stage of the epidemic.
 153. Vietnam is acknowledged to have a complete control over SARS from a very early stage of the epidemic.
  41. They think that the owner of the house has gone abroad.
 154. The owner of the house is thought to go abroad.
 155. The owner of the house is thought to have been going abroad.
 156. The owner of the house is thought to have been gone abroad.
 157. The owner of the house is thought to have gone abroad.
  42. My suit needs to be cleaned before the interview but I’m busy to do that.
 158. I must have my suit cleaned before the interview.
 159. I must clean my suit before the interview.
 160. I must have my suit to be cleaned before the interview.
 161. I must have my suit cleans before the interview.
  43. In my whole life, nothing has fascinated me as much as woodcarving has been doing recently.
 162. Woodcarving is such a fascinating activity that, for the first time in my life, I am actually enjoying doing something.
 163. I am glad that I have taken up woodcarving, since nothing before has attracted my interest so much.
 164. I have never been as interested in anything before as I am now in woodcarving.
 165. I’m really interested in woodcarving, and in fact I have rarely been as happy doing anything as I am doing it.
  44. There is, in fact, less alcohol in beer than there is in wine, though the former’s taste is more bitter.
 166. Beer tastes much more bitter than wine because of its lower alcohol content.
 167. Despite tasting less bitter, wine actually contains a higher amount of alcohol than beer does.
 168. Although beer is not as good-tasting as wine, it is just as full of alcohol.
 169. The more bitter taste of beer as compared with wine indicates that the former does not have as much alcohol as the latter.
  45. The likelihood of suffering a heart attack rises as one becomes increasingly obese.
 170. Anyone who is obese is likely to experience a heart attack at any time. B. Heart attacks are happening more and more often, and most of the sufferers are obese.
 171. Obesity results in only a slight increase in the probability of having a heart attack.
 172. The more obese one is, the higher the chances for heart attack become.
  46. This book is probably the most boring one that I have ever read.
 173. I would never have guessed that the book would be so terribly dull.
 174. Many other books that I have ever read have been as uninteresting as this one.
 175. It’s very likely that every other book I have ever read in my life is more interesting than this one.
 176. A number of books are supposedly as boring as this one, but I have not read any.
  47. “I was not there at the time,” he said.
 177. He denied to have been there at the time.
 178. He denied that he had not been there at the time.
 179. He denied to be there at the time.
 180. He denied having been there at the time.
  48. “Let’s go out for a walk now,” he suggested.
 181. He suggested going out for a walk then.
 182. He suggested to go out for a walk then.
 183. He suggested them to go out for a walk then.
 184. He suggested them going out for a walk then.
  49. He felt very tired. However, he was determined to continue to climb up the mountain.
 185. Tired as he might feel, he was determined to continue to climb up the mountain.
 186. As the result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.
 187. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.
 188. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.
  50. Most people get fewer colds in the summer than in the winter.
 189. The winter is much colder than the summer.
 190. People get colder in the summer than in the winter.
 191. More people have summer colds than winter colds.

D. A person is more likely to get a cold in the winter than in the summer.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *